Avocat Focsani, Filote

Politică de confidențialitate

Prin accesarea acestui site ne sunt furnizate anumite date personale, cum ar fi adresa dumneavoastră IP, tipul de browser, URL sau perioada de acces. Cu toate acestea, nu veți putea fi identificat în mod individual în baza acestor informații, datele fiind colectate numai cu scopul de a îmbunătăți accesul și folosirea acestui site, identificarea domeniilor dumneavoastră de interes și calitatea serviciilor pe care le oferim. Informația colectată va fi considerată confidențială și nu va fi divulgată unei terțe părți, fără acordul dumneavoastră.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Cabinet de avocat Filote Catalina va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Cabinet de avocat Filote Catalina a serviciilor pe internet și a serviciilor care țin de domeniul juridic.

Totodată, conform Legii nr. 677/2001 si ale Legii nr. 506/2004, cabinetul nostru prelucrează date cu caracter personal obținute de la clienți, în următoarele condiții:

Datele sunt furnizate direct de către client și sunt solicitate exclusiv pentru încheierea contractului de asistență juridică ori pentru aducerea la îndeplinire a operațiunii juridice solicitate de client (formularea de acțiuni și cereri în justiție, contracte și alte asemenea).

Datele personale solicitate sunt: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau adresa de domiciliu ales, seria și numărul actului de identitate și organul emitent, alte asemenea date. Enumerarea nu epuizează totalitatea categoriilor de date ce pot fi solicitate, acestea putând diferi, în funcție de specificul contractului de asistență juridică încheiat cu clientul.

Refuzul de a furniza informațiile solicitate poate duce la imposibilitatea îndeplinirii activităților juridice contractate.

Datele personale colectate vor fi furnizate instituțiilor și organelor îndreptățite să le cunoască, în vederea îndeplinirii serviciilor juridice contractate de către client.

În orice moment, clientul are dreptul de a solicita Cabinetului să nu furnizeze către terți informații din categoria datelor personale, asumându-și, însă, riscurile derivate din aceasta decizie. De asemenea, clientul are dreptul de a solicita să i se comunice în scris, gratuit, modul de prelucrare a datelor personale colectate de Cabinet.

Ca urmare a obligațiilor de evidență și arhivă aferente activității avocațiale, Cabinetul nu va radia din evidentele sale datele personale deja colectate, obligându-se, însă, să stopeze orice formă de dezvăluire către terțe persoane.

În orice situație, datele personale furnizate de Client Cabinetului nostru nu fac și nu vor face obiectul nici unei tranzactii sau prelucrări către sau de către terțe părți, aflându-se sub incidența prevederilor referitoare la secretul professional, specific relației avocat-client.

Nu în ultimul rând, Cabinetul nostru nu prelucrează date personale în scopul efectuării de operațiuni de marketing direct și nu transmite informări către clienti, cu excepția informărilor periodice contractate.